The training is aimed at familiarizing the participants in the webinar with highlights and documents concerning the management and implementation of projects, funded under the two programs. There will be presented case studies and a couple of faults in project management.

 

бучението е насочено към запознаване на участниците в web-инара с основните моменти и документи с касателство към управлението и изпълнението на проекти, финансирани по двете програми. Ще бъдат разгледани казуси от практиката и грешки, допускани при управлението на проектите.

 

Highlights and documents in management of transnational projects, funded under the Transnational Cooperation Programme in South East Europe and Join Operational Program "Black Sea Basin"

Category: Training

Description:

The training is aimed at familiarizing the participants in the webinar with highlights and documents concerning the management and implementation of projects, funded under the two programs. There will be presented case studies and a couple of faults in project management.

 

бучението е насочено към запознаване на участниците в web-инара с основните моменти и документи с касателство към управлението и изпълнението на проекти, финансирани по двете програми. Ще бъдат разгледани казуси от практиката и грешки, допускани при управлението на проектите.

 

Presenter: Todorka Dimitrova

Biography 

CEO of Varna Economic Development Agency since 1997 and project manager with extensive experience in project elaboration and management, training and consultancy in the area of start-ups and SMEs, social enterprises, business planning, etc. Мember of the Enterprise Policy Group - Business Chamber in the period 2007-2012. The group was established at DG "Enterprise and Industry" of the European Commission to consult it about policies and strategic issues concerning SMEs development and innovations. National Contact Point for the EU Eco-Innovation Program since 2007.

зпълнителен директор на Агенцията за икономическо развитие Варна от 1997 г. и ръководител проекти, с богат опит в разработването и управлението на проекти, в обучението и предоставяне на консултации в областта на стартиращи фирми, малки и средни предприятия, социалните предприятия, бизнес планиране и други. Член на Групата за политики към предприятията - Бизнес Камара в периода 2007-2012. Групата бе създадена към ГД "Предприятия и промишленост" на Европейската Комисия за консултации на комисията относно политики и стратегически въпроси, свързани с развитието на МСП и иновациите. Национално звено за контакт по програма Еко-иновации на ЕК от 2007 г.

 

Attachment       Discussion Forum       How to partecipate

Watch the recording of the webinar

Past Webinars


Select a category: All TRAINING SHARING KNOLEDGE MENTORING