Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

New funding opportunity - The COSME programme

  New funding opportunity - The COSME programme

Програма COSME


10/12/2013

On 5th of  December 2013  the Council approved a programme in support of the competitiveness of EU enterprises for the years 2014 to 2020 (PE-CO_S 58/13 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00058.en13.pdf). The new programme, also known as "the COSME programme", will pay particular attention to the specific needs of micro and small and medium-sized enterprises (SMEs).

The COSME programme, which has a budget of EUR 2.3 billion in current prices for the seven years, is designed to contribute to the competitiveness of EU companies by improving their access to finance; access to markets both inside the Union and internationally; framework conditions for businesses and the promotion of entrepreneurship.

На 5 декември 2013г. Съветът на Европа одобри през програма в подкрепа на конкурентоспособността на предприятита в ЕС за периода 2014-2020 (PE-CO_S 58/13 - http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/pe00/pe00058.en13.pdf).Новата програма, известна още като "Програмата COSME", ще обърне специално внимание на специфичните нужди на микро и малки и средни предприятия (МСП).

Програмата COSME, която разполага с бюджет от 2,3 милиарда евро по текущи цени заседем години, има за цел да допринесе за конкурентоспособността на европейските дружества чрез подобряване на достъпа им до финансиране; достъп до пазари, както в рамките на Съюза и в международен план; рамковите условия за бизнеса и насърчаване на предприемачеството.


FULL PROGRAMME (EN)

FULL PROGRAMME (Bulgarian)